DANH SÁCH CHI BỘ

NĂM HỌC 2018- 2019

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

KIÊM NHIỆM

GHI CHÚ

01

Nguyễn Hữu Nhơn

Đảng viên

Bí thư Chi bộ

 

02

Nguyễn Thị Cát Phương

Đảng viên

Phó bí thư Chi bộ

 

03

Trần Quang Nhật Khoa

Đảng viên

 

 

04

Nguyễn Anh Trí

Đảng viên

 

 

05

Nguyễn Thanh Xuân

Đảng viên

 

 

06

Phạm Thị Ngân

Đảng viên

 

 

07

Phạm Thị Thúy Vân

Đảng viên

Chi ủy viên

 

08

Nguyễn Thị Minh

Đảng viên

 

 

09

Phạm Trường Chương

Đảng viên

 

 

10

Lê Quang Đức

Đảng viên

 

 

11

Nguyễn Thị Phượng

Đảng viên

 

 

12

Nguyễn Thị Hồng Hoa

Đảng viên